زندگی را باید با عشق نوش‌جان کرد!


با این افراد هرگز نمی‌توان ازدواج کرد

۱ خرداد ۱۴۰۱

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ايران است و علاوه بر اينكه واجد آثار حقوقی و مدنی زيادی است از نظر دينی هم امری بسيار پسنديده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نيز هست. به همين دليل آشنا بودن با قواعد حاكم بر اين نهاد، امری الزامی است. يكی از اين قاعده‌ها موضوع ممنوعيت نكاح با بعضی افراد است.Source

دیدگاهتان را بنویسید